Featured Posts Coolbthemes

Saturday, 22 December 2012

သိမွတ္ဖြယ္


Sunday, 7 October 2012

အခ်စ္ေဗဒင္တေယာက္ထဲ
ေလွွ်ာက္တဲ.----လမ္း
ႏွစ္ေယာက္တြဲေလွ်ာက္လို.
ပုိၾကမ္းသြားႏုိင္လား။

ခုလုတ္တုိက္မွာေၾကာက္ရင္
လမ္းမေလွ်ာက္ပါနဲ..
ဆူးစူးမွာစိုးရင္
ေတာမတိုးပါနဲ.
ပန္းေၾကြမွာမခံႏုိင္ရင္
ပန္းဆင္ဖို.မစဥ္းစားပါနဲ.။

တခုခုကိုဆံုးရႈံးမွာေၾကာက္သူတိုင္း
အျမတ္ႏိုးဆံုးကို ဆံုးရံႈးရတတ္တယ္။

အခ်စ္ရွိလွွ်က္ ခ်စ္သူလက္
တြဲဖို. ခက္ရင္
ဒီ----- တသက္ေတာ.
ဒို.--------------------ေ၀းျပီ။

ေမာင္လွမ်ိဳး

Saturday, 22 September 2012

ဗိုလ္က်သူ(ေခါင္းေဆာင္တု) ႏွင္. ေခါင္းေဆာင္ အစစ္

 ဗိုလ္က်သူ(Boss)


လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား ေစခုိင္းသူ
သူ၏အာဏာကို အေျခခံျပီးး
ေျခာက္လန္. ခုိင္းတတ္ကာ
ငါ ဟု အျမဲ သံုးစြဲ
မေအာင္ျမင္မႈအတြက္
ျပစ္တင္ စြပ္စြဲ တတ္သူ
ငယ္သားမ်ား၏စြမ္းရည္ကို ႏုိမ္.ခ်ေအာင္လုပ္သူ
ခ်ီးမြမ္း စကားမဆုိ
သြားလုိ.ေစခုိင္းသူ

ေခါင္းေဆာင္အစစ္ (Leader )

ငယ္သားမ်ားအာ းလမ္းညႊန္မႈေပးသူ
ေစတနာ ထားတတ္သူ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သူ
တို. အားလံုး ဟု သံုးတတ္သူ
မေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေျဖရွာတတ္သူ
နည္းလမ္းမွန္ကို ျပသတတ္သူ
ငယ္သားမ်ားကို စြမ္းရည္တတ္ေစေအာင္လုပ္သူ
ခ်ီးမြမ္းစကား ဆုိတတ္သူ
သြားၾကရေအာင္ဟု တုိက္တြန္းတတ္သူ


ေမာင္ေမာင္(ျမစ္ဆံု)

Tuesday, 21 August 2012

သင္၏ နာမည္ကေျပာျပေသာ သင္.အေၾကာင္း နာမည္ေကာင္းတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ဗ်ည္း၊ သရတို႔ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားျပီး ထိုဗ်ည္းသရတို့တြင္ တန္ဖိုးမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိသည္။ ဗ်ည္းသရတို့၏ တန္ဖိုးမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထား၏။

ဂဏန္းတန္ဖိုး

၁။ အ၊ ဥ၊ ေ၊ ါ၊ -ိ၊ -ီ၊ -ု ၊ -ူ၊ ဲ ၊ ံ ၊့ -္ ၊ း = ၈

၂။ က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င = ၅

၃။ စ၊ ဆ၊ ဇ၊ စ်၊ ည = ၆

၄။ ယ၊ ရ၊ လ၊ ၀၊ -်(ယပင္း)၊ ျ- (ယရစ္)၊ -ြ (၀ဆြဲ) = ၃

၅။ ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ မ = ၁

၆။ သ၊ ဟ၊ -ွ (ဟထိုး) = ၂

၇။ တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န = ၇

၈။ ဋ၊ ဌ၊ ဍ၊ ဎ ၊ဏ = ၄

နာမည္တစ္ခု၏ ဗ်ည္း သရတန္ဖိုးမ်ား အားလံုးကိုေပါင္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ နာမည္တစ္ခု၏ စုစုေပါင္းဂဏန္းတန္ဖိုးကုိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ရရွိလာေသာ စုစုေပါင္းဂဏန္းကို(၈)ျဖင့္စားျခင္းျဖင့္အၾကြင္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ရရွိလာေသာ အၾကြင္းေပၚမူတည္၍ နာမည္အေဟာမ်ား ကုိဖတ္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

ဥပမာ- ေက်ာ္ဟိန္း = (၈+၅+၃+၈+၈) + (၂+၈+၇+၈+၈) = ၃၂ + ၃၃

= ၆၅

၆၅ / ၈ = အၾကြင္း(၁)

အၾကြင္း(၁) တံခြန္ နာမည္အေဟာ
------------------------------------
တံခြန္နာမည္မ်ိဳး ေခၚတြင္ခံရသူမ်ားသည္ ေက်ာ္ၾကားေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္မည္။ အႏုပညာျဖင့္ ေအာင္ျမင္

လိမ့္မည္။ လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သတ္ေနျပီး အမ်ားကုိၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္ရသူျဖစ္မည္။

တစ္ခုထက္မကေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကုိ တစ္ျပိဳင္တည္းလုပ္ကိုင္ရသူျဖစ္မည္။ ေသလွ်င္ေသာ္မွ နာမည္

က်န္ရစ္မည္။ ထိုနာမည္မ်ိဳးမ်ားသည္ အတိုက္အခံႏွင့္ယွဥ္၍ ေအာင္ျမင္တတ္ၾက၏။

အၾကြင္း (၂) အခိုး နာမည္အေဟာ
---------------------------------------
အခိုးနာမည္သည္ ၾသဇာအာဏာတည္တတ္၏။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံဳးတြင္ တိုးတတ္သည္ထက္ တိုးတက္ေအာင္ စနစ္တက်လုပ္တတ္၏။ လူအမ်ားႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္တတ္၏။ လုပ္ခ်င္သည့္လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို မျဖစ္မေနလုပ္တတ္မည္။

အၾကြင္း(၃) ျခေသၤ့ နာမည္အေဟာ
---------------------------------------
ျခေသၤ့နာမည္သည္ လူသိမ်ားမည္။ ေနရာမရ ရေအာင္ၾကိဳးစားမည္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမည္။ အာဏာတန္ခိုးၾကီးမည္။ ထိပ္ကိုေရာက္ျပီး ျပန္ဆင္းတတ္သည္။

အၾကြင္း(၄) က်ားနာမည္အေဟာ
---------------------------------------
က်ားနာမည္သည္ အတက္အက်ျမန္တတ္၏။ ကံတရား၏ဘီးကဲ့သို့ ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္။ ဆိုးတာလုပ္လွ်င္ဆိုးက်ိဳးခံစားရမည့္ နာမည္ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံႏွင့္ယွဥ္၍ အက်ိဳးေပးတတ္၏။စိတ္ကူးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ တတ္၏။

အၾကြင္း(၅) ႏြားနာမည္အေဟာ
----------------------------------
ႏြားနာမည္ရွင္သည္ လူအမ်ား၏ အသံုးခ်ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ အမ်ားအတြက္အနစ္နာခံရမည္။ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားေတြ႔ရမည္။ ရန္သူ၏ အတိုက္အခိုက္ခံရမည္။

အၾကြင္း(၆) ျမင္း နာမည္အေဟာ
-----------------------------------
ျမင္းနာမည္သည္ အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ကို လုပ္ရမည္။ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမည္။ အတက္အက်အျမဲရွိမည္။ ေသးငယ္ေသာျပႆနာမွ ၾကီးမားေသာ မႈခင္းမ်ားထိျဖစ္တတ္သည္။

အၾကြင္း(၇) ဆင္နာမည္အေဟာ
----------------------------------
ဆင္နာမည္သည္ ေရရွည္စီမံကိန္းခ်ျပီး လုပ္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္အက်ိဳးေပးမည္။ ဘ၀ကုိတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္။ေဖ်ာ္ေျဖမႈ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အက်ိဳးေပးမည္။

အၾကြင္း (၈) သို႔ (၀) လင္းတ နာမည္အေဟာ
------------------------------------------------
လင္းတနာမည္သည္ ငုပ္လိုက္ေပၚလိုက္ ျဖစ္ေနမည္။ ကိုယ့္အၾကံအစည္ကို သူမ်ားလုျပီးလုပ္ျခင္းကုိခံရတတ္သည္။

အရွက္တကြဲ ျဖစ္ဖို႔လြယ္မည္။ စိတ္မတည္မျငိမ္ျဖစ္္ေနတတ္မည္။ ဆရာသမားလူၾကီးမ်ားအတြက္အနစ္နာခံရမည္။
ဆရာဦးခန့္ေက်ာ္(ကိုယ္ေတြ႔သုခခ်မ္းသာ)

Saturday, 18 August 2012

" အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အေရအတြက္ "၁ - ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ - ၇၄,၂၆၈,၇၅၀ သန္း ( ၈၅ ရာခုိင္ႏွဳန္း )


၂ - ထုိင္းႏုိင္ငံ - ၆၁,၈၁၄,၇၄၂ သန္း (၉၂.၆ ရာခုိင္နွဳန္း )

၃ - ၿမန္မာႏုိင္ငံ - ၄၈,၀၁၉,၂၀၀ သန္း ( ၇၉.၆ ရာခုိင္ႏွဳန္း )

၄ - ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ - ၁၃,၉၃၈,၄၆၀ သန္း ( ၉၈.၅ ရာခုိင္ႏွုန္း )

၅ - လာအုိႏုိင္ငံ - ၆,၁၉၅,၈၉၈ သန္း ( ၉၅.၃ ရာခုိင္ႏွဳန္း )

၆ - အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ - ၈,၀၉၂,၀၀၀ သန္း (၃.၄ ရာခုိင္ႏွဳန္း)

၇ - မေလးရွားႏုိင္ငံ - ၅,၉၇၀,၈၀၀ သန္း ( ၂၂ ရာခုိင္ႏွဳန္း )

၈ - ဖီလစ္ပုိင္ - ၂,၇၅၉,၄၉၀ သန္း ( ၃ ရာခုိင္ႏွဳန္း )

၉ - စကၤာပူႏုိင္ငံ - ၃,၃၄၁,၆၉၂ သန္း ( ၆၇ ရာခုိင္ႏွဳန္း )

၁၀ - ဘရူႏုိင္းႏုိင္ငံ - ၂၉,၈၂၂ သိန္း ( ၀.၁၃ ရာခုိင္ႏွဳန္း )


- ဗုဒၶဘာသာလူငယ္မ်ားအသင္း

  
 

Tuesday, 14 August 2012

ေဆြးေႏြးျခင္းနဲ.ျငင္းခံုျခင္း ဘယ္ဟာပိုေကာင္းမလည္း ??ေဆြးေႏြးျခင္းဟာ   ျငင္းခံုျခင္းထက္ အျမဲတမ္းပို
၍ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

ဘာေၾကာင္.လည္းဆိုေတာ. ?

ျငင္းခံုျခင္းဟာ--  ျငင္းခံုေနတဲ.သူေတြထညး္မွ
ဘယ္သူမွန္သလည္းဆိုတာကို ရွာေဖြျပီးး
ရလဒ္မွာမူ တစ္ဦးတညး္အတြက္သာျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးျခင္းကေတာ.   ---မွန္ကန္တဲ.အခ်က္ကို 
ေဆြးေႏြးတဲ.သူေတြက ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္ၾက
ကာ ရလဒ္မွာမူ  ႏွစ္ဦးစလံုး  ခံစားႏုိင္ၾကပါသည္။

                                      ျငင္းခံုျခင္းေနရာမွာ  ေဆြးေႏြးျခင္းနဲ.အစားထိုးရေအာင္
                                                                                                
                                                                                     ေလးစားစြာျဖင္.
                                                                                                                                   ေမာင္ေမာင္

Monday, 13 August 2012

ေက်ာင္းသားဘ၀ အမွတ္တရ ဟာသ စိတ္အတိုဆံဳး အခိုက္အတန္.------------- မနက္ခင္းႏုိးစက္ျမည္သံ

အခက္ခဲဆံုး လုပ္ငန္းတာ၀န္--------------ေျခအိတ္ရွာေဖြရန္

အထိတ္လန္.ဆံုးခရီး----------------------ေက်ာင္းသို.သြားရာလမ္း

အႏွစ္သက္ဆံုးအခ်ိန္----------------------သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင္. ေတြ.ဆံုခ်ိန္

၀မ္းနည္းဆံဳးအခိုက္အတန္.--------------- ပထမဆံုးအခ်ိန္မွာ ေရွာင္တခင္ ၀င္စစ္ျခင္း

၀မ္းသာဆံုး  သတင္း-----------------------ယေန. ဆရာ  မလာေသာ သတင္းစာဖတ္သူမ်ားလညး္ ထို.အတုိင္းျဖစ္ပါက ကြန္မန္းခ်န္ေပးပါခင္ဗ်ာ
                                                                      
                                                                                        ေလးစားစြာျဖင္.---  ေမာင္ေမာင္