Friday, 27 May 2011

ခင္ပြန္းၾကီး ၁၀ ပါး ကန္ေတာ.နည္း

  မသိေသးေသာ သူမ်ားအတြက္ပါ ျပန္လည္မွ်ေဝ ကုသိုလ္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားတပည္.ေတာ္သည္ သံသရာအစမွစ၍ ယေန.တိုင္ေအာင္
 *  ဂုဏ္ေက်းဇူး ၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတို.အေပၚ၌

 *  ဂုဏ္ေက်းဇူး ၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတို.အေပၚ၌

 *  ဂုဏ္ေက်းဇူး ၾကီးမားၾကကုန္ေသာ အဂၢသာဝက၊မဟာသာဝက ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္ၾကီးတို.အေပၚ၌

 *  ဂုဏ္ေက်းဇူး ၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္ၾကီးတို.အေပၚ၌

 *  ဂုဏ္ေက်းဇူး ၾကီးမားၾကကုန္ေသာ မိခင္တို.အေပၚ၌

 *  ဂုဏ္ေက်းဇူး ၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ဖခင္တို.အေပၚ၌

 *  ဂုဏ္ေက်းဇူး ၾကီးမားၾကကုန္ေသာ လိမၼာေစရန္ က်ိဳးေၾကာင္း ျပ၍ ဆံုးမတတ္ေသာ
     ဆရာသမားတို.၏ အေပၚ၌

 *  ဂုဏ္ေက်းဇူး ၾကီးမားၾကကုန္ေသာ သီလဂုဏ္၊ပညာဂုဏ္ တို.ကို ဆည္းပူးျဖည္.က်င္.လ်က္ရွိၾကကုန္
     ေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ ရဟန္းပုဂၢဳလ္တို.၏အေပၚ၌

*  ဂုဏ္ေက်းဇူး ၾကီးမားၾကကုန္ေသာ တရားဓမၼတို.ကို ေဟာေျပာျပသ ဆံုးမတတ္ေသာ ဆရာသမားတို.၏
    အေပၚ၌

*  ထမင္းတစ္လုပ္၊ ေရတစ္မႈတ္ စသည္ျဖင္.ေပးကမ္းခ်ီးျမွင္. ေထာက္ပံ့ဖူးေသာ ေက်းဇူးရွင္ ပုဂၢဳိလ္တို.၏
    အေပၚ၌


         ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ သံုးပါးေသာ ကံတုိ.ျဖင္. ျပစ္မွားမိခဲ.သည္ ရွိခဲ.ပါေသာ္ ထိုအျပစ္တို.ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာ ရုိေသျမတ္ႏိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား--။
         ဤသို. ရွိခုိး ပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလွ်ာ. ကန္ေတာ.ရေသာ ေကာင္းမႈကံ ေစတနာတို.
ေၾကာင္. အလံုးစံုေသာ ေဘးေရာဂါ အႏၱာရာယ္ အေပါင္းတို.မွ ကင္းေဝးျပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား
ရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို ေကာင္းစြာ သိျမင္၍ နိဗၺာန္သို.ဝင္ႏုိင္
ေသာကိုယ္ ျဖစ္ရပါေစသား အရွင္ဘုရား။

         ေလာကီမဂၤလာ အျဖာျဖာတို.သည္လည္း စိတ္ၾကံတိုင္း ေတာင္းတတိုင္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ
ျပည္.စံု၍၊ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းရပါေစသား အရွင္ဘုရား--။
         

         ခင္ပြန္းၾကီး ၁၀ ပါးအား ျပစ္မွားသူတို.ၾကံဳရမည္.ဒဏ္ ၁၀ပါး

၁။ ျပင္းထန္ေသာ ဦးေခါင္းနာ စသည္. ေဝဒနာမ်ားျဖစ္ျခင္း

၂။ ပိုင္ဆိုင္ေသာဥစၥာပစၥည္းမ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္း

၃။ လက္ ေျချပတ္ျခင္း ၊ ကိုယ္အဂၤါ ပ်က္စီးျခင္း

၄။ ကုသ၍ မရႏိုင္ေသာ ၾကီးေလးသည္. ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ျခင္း

၅။ ႐ူးသြပ္ျခင္း ၊စိတ္မတည္မျငိမ္ျဖစ္ျခင္း

၆။ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္ ခံရျခင္း

၇။ မတရားသျဖင္. စြပ္စြဲခံရျခင္း

၈။ ေဆြမ်ိဳးေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္းမရရွိျခင္း

၉။ စည္းစိမ္ဥစၥာ အေျခြအရံမ်ား ပ်က္စီးျခင္း

၁၀။ ေနရာ တုိက္ အိမ္ မီးေလာင္ပ်က္စီးျခင္း

     ပစၥဳပၸန္ဘဝ၌ ထိုဒဏ္ ၁၀ ပါးသင္.မည္.အျပင္ ေသလြန္ေသာအခါ၌လည္း အပါယ္ငရဲသို.
က်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

    
         ခင္ပြန္းၾကီး ၁၀ ပါးပူေဇာ္ျခင္း အက်ိဳး

၁။ အစားအစာ မရွားပါးျခင္း

၂။ ေရာက္ရာအရပ္၌ ေလးစားပူေဇာ္ခံရျခင္း

၃။ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးႏွင္. ကင္းေဝးႏုိင္ျခင္း

၄။ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားျခင္း

၅။ ပရိတ္သတ္အလယ္၌ တင္.တယ္စြာ ေနႏုိင္ျခင္း

၆။ ေကာင္းသတင္းဂုဏ္ ေက်ာ္ေစာျခင္း

၇။ အေျခြအရံ မ်ားျခင္း

၈။ စီးပြားဥစၥာ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း

၉။ ေဘးဒုကၡၾကံဳေသာ္ အကူအညီရရွိျခင္း

၁၀။ သားေကာင္း သမီးေကာင္း ရရွိႏုိင္ျခင္း

 
                                                            ရိုေသေလးစားစြာျဖင္. (ေမာင္ေမာင္)

0 comments:

Post a Comment

မိတ္ေဆြမ်ားရဲ. စကားတစ္ခြန္းဟာ ကြ်န္ေတာ္.အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။